МЕНЮ
КОЛИЧКА

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН - 7DMX.COM -

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Пен Шоп Груп ЕООД, ЕИК 204115607 , със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. д-р Стоян Чомаков 4А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.7dmx.com, наричана по-долу „7dmx.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Пен Шоп Груп ЕООД“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. д-р Стоян Чомаков 4А, офис 17
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1750, ЖК Младост 1, ул. д-р Стоян Чомаков 4А, офис 24
 4. Данни за кореспонденция: sales@7dmx.com, телефон +359879151919
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204115607
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 или *2211 за мобилни оператори (цени според тарифния Ви план)
Eл. поща: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Орган за алтернативно решавана на спорове (АРС)
Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София
Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А
Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg
Уебсайт: http://www.kzp.bg
Телефон +35929330517
Факс +35929884218

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. 7dmx.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.7dmx.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата 7dmx.com;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата 7dmx.com електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата 7dmx.com;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата 7dmx.com чрез интерфейса на страницата на 7dmx.com, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата 7dmx.com в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата 7dmx.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата 7dmx.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.7dmx.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата 7dmx.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата 7dmx.com. Доставката до посочен от Вас точен адрес или офис на куриерска фирма, в рамките на Република България, ще бъде извършена в срок от 1 до 3 работни дни. Всички срокове, условия и цени за доставка на избраните от Вас продукти са публикувани в раздел "Доставки" в онлайн магазина. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници, освен ако не е обявен извънреден график за обслужване на куриерската фирма. Ако при получаването на Вашата поръчка, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. Всички изпратени от нас поръчки се транспортират със застраховка. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата 7dmx.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата 7dmx.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата 7dmx.com

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата 7dmx.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 • РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 7dmx.com

Чл. 7. (1) За да използва 7dmx.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата 7dmx.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 • ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата 7dmx.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата 7dmx.com стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата 7dmx.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата 7dmx.com

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата 7dmx.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в 7dmx.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата 7dmx.com са определени в профила на всяка стока в платформата 7dmx.com

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата 7dmx.com в профила на всяка стока в платформата 7dmx.com

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата 7dmx.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата 7dmx.com

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата 7dmx.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата 7dmx.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата 7dmx.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата 7dmx.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата 7dmx.com  и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;